Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookie w trakcie korzystania z Serwisu.

Polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich witryn internetowych lub usług, które zawierają do niej odniesienie.

OKREŚLENIA I UŻYTE SKRÓTY

 1. Administrator – Administratorem danych osobowych jest spółka z o. o. MASZYNY-POLSKIE.PL, Mazowiecka 52-68, 87-100 Toruń, zwana również zamiennie „Spółką”.
 1. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 1. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 1. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 1. Serwis – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem: MASZYNY-POLSKIE.PL. oraz wszystkie jej podstrony, w tym wszelkie usługi świadczone w domenie tj. formularz kontaktowy.
 1. Użytkownik – za użytkownika rozumie się każdą osobę fizyczną odwiedzającą stronę Spółki, korzystającą z jednej lub kilku usług czy funkcjonalności opisanych w polityce prywatności lub odwiedzającą profile społecznościowe prowadzone przez Spółkę.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy drogą e-mailową: bok@maszyny-polskie.pl lub listownie na adres korespondencyjny: ul. Mazowiecka 52-68, 87-100 Toruń.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZANY DANE OSOBOWE?

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Spółka zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

 1. W zakresie korzystania z Serwisu

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu przetwarzane są przez Spółkę w następujących celach:

 • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw;
 • w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w pkt. nr 5 niniejszej polityki.

 1. W zakresie korzystania z formularza kontraktowego

Na stronie Serwisu udostępniony jest formularz kontaktowy, który pozwala na skontaktowanie się ze Spółką za pośrednictwem poczty elektronicznej. Skorzystanie z tej formy kontaktu jest opcjonalne, co oznacza, że użytkownik może skontaktować się ze Spółką w inny sposób.

W celu skorzystania z formularza kontaktowego Użytkownik zobowiązany jest do podania danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu oraz udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych osobowych oznaczonych jako pola obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia oraz obsługi zapytania. Niepodanie tych danych będzie skutkowało brakiem możliwości skorzystania z formularza kontaktowego lub obsługi zapytania.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w celu:

– realizacji uzasadnionego interesu Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie, jeśli zwróci się Pani/Pan do nas z ogólnym pytaniem dot. naszych produktów;

– wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jeśli zwróci się Pani/Pan do nas w celu zapytania o przedstawienie oferty lub złoży reklamacje w ramach rękojmi;

– w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a następnie w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Spółkę (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w przypadku przyjęcia przez Panią/Pana oferty/złożenia zamówienia;

W ramach wykorzystywania formularza kontaktowego Spółka zbiera również dane osobowe w postaci adresu IP oraz podpisu Pani/Pana przeglądarki. Jest to niezbędne z uwagi na zabezpieczenia stosowane w Serwisie, które pomagają między innymi przy wykrywaniu spamu. W tym przypadku podstawą prawną jest uzasadniony interes Spółki polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa, w razie potrzeby wyjaśnienia ewentualnych incydentów.

 1. W zakresie prowadzenia korespondencji elektronicznej

W przypadku kontaktowania się ze Spółką za pomocą poczty elektronicznej Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji związanej z przedmiotem sprawy, w związku z którą się Pani/Pan z nami kontaktuje. Podstawą prawną takiego działania jest prawnie uzasadniony interes Spółki jakim jest prowadzenie korespondencji kierowanej do MASZYNY-POLSKIE.PL

Spółka przetwarza jedynie dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych.

Podanie danych niezbędnych do prowadzenia korespondencji elektronicznej jest dobrowolne, przy czym bez ich przekazania nie będziemy w stanie obsłużyć korespondencji związanej z przedmiotem sprawy, z którą się Pani/Pan do nas zwraca. 

Podstawą prawną takiego działania jest prawnie uzasadniony interes Spółki jakim jest prowadzenie korespondencji kierowanej do MASZYNY-POLSKIE.PL (art. 6 ust 1 lit f RODO).

 1. W zakresie prowadzenia kont na profilach społecznościowych

Spółka posiada profile w mediach społecznościowych takich jak YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Celem przetwarzania danych osobowych użytkowników na tych profilach jest promowanie działalności spółki.

Gdy kliknie Pani/Pan ikonkę „Obserwuj” lub „Lubię to” na naszym profilu, opublikuje komentarz pod naszym postem lub wyśle nam bezpośrednio wiadomość za pośrednictwem platform społecznościowych będziemy przetwarzać tylko Pani dane osobowe, które są dostępne publicznie na Pani/Pana profilu takie jak imię i nazwisko oraz inne informacje, które zostały udostępnione lub oznaczone jako publiczne. Pozostałe dane osobowe są przetwarzane przez operatorów platform społecznościowych, zgodnie z warunkami określonymi w ich regulaminach.

Spółka będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe tylko na potrzeby udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z Panią/Panem w ramach prowadzonej przez nasz działalność oraz treści przez nas udostępnionych. Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z Panią/Panem będą przetwarzane tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, o ile zaistnieje taka konieczność. Pani/Pana aktywność związana z korzystaniem z naszych profili nie będzie archiwizowana przez nas poza danym serwisem społecznościowym.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Spółkę w tym celu jest jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki.

Ma Pani/Pan możliwość zrezygnowania ze śledzenia profilów Spółki w mediach społecznościowych w każdej chwili.

 1. W zakresie prowadzenia marketingu

Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Spółkę, aby kierować do Pani/Pana treści marketingowe różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, drogą MMS/SMS. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy wyraziła Pani/Pan na to zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie. Podstawą prawną takiego działania jest wyłącznie udzielona przez Panią/Pana zgoda.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Dane osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w szczególności:

 • dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania;
 • dane osobowe przetwarzane z uwagi na konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie przez okres rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie umowy lub wykonanie usługi w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu ofertowym lub przez okres realizacji usługi i współpracy, a także przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa;
 • dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego w oparciu o art. 21 RODO;
 • dane osobowe przetwarzane w związku z wykonaniem ciążących na Administratorze obowiązków prawnych przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego, rachunkowego, RODO;
 • dane osobowe przetwarzane w związku z wykorzystywaniem przez Administratora platform społecznościowych – przez okres istnienia stron firmowych, grup lub kont na danym portalu społecznościowym;
 • dane osobowe przetwarzane do celów analitycznych oraz w związku z administrowaniem stroną internetową będą przetwarzane do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności tychże danych lub wniesienia sprzeciwu złożonego w oparciu o art. 21 RODO.

Dane osobowe Użytkownika będą dodatkowo przetwarzane w celu ochrony praw Spółki polegającej na ustaleniu, dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

INFORMACJE O PLIKACH COOKIES

Czym są i do czego służą pliki cookie?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na urządzeniu użytkownika (komputerze, laptopie, telefonie) w momencie przeglądania stron internetowych, stosowane w celu utrwalania w nich informacji dotyczących korzystania z Serwisu.

Czy używamy plikow cookie?

Spółka wykorzystuje pliki cookie przede wszystkim, aby umożliwić Użytkownikowi dostęp do Serwisu i ułatwić Użytkownikowi korzystanie z niego. Spółka wykorzystuje pliki cookie również w celach analitycznych oraz marketingowych – jednak wyłącznie wtedy, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę przy pierwszym wejściu do Serwisu.

Spółka wykorzystuje również pliki cookie zewnętrzne, takie jak pliki cookie Google Analytics, które pomagają nam monitorować ruch na stronie i analizować zachowanie użytkowników.

Pliki cookie nie przechowują informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail czy numer telefonu. Mogą jednak zawierać informacje, takie jak adres IP użytkownika, adres strony, z której użytkownik został przekierowany oraz informacje o preferencjach i aktywnościach na witrynie.

Poniżej przedstawiamy dokładne informacje na temat stosowania rodzajów stosowanych plików cookie w Serwisie:

 • niezbędne pliki cookie – te pliki cookie są instalowane, aby zapewnić Użytkownikowi dostęp do Serwisu i jego podstawowych funkcji, nie wymagają zatem zgody Użytkownika. Bez niezbędnych Plików cookie Administrator nie byłby w stanie świadczyć Użytkownikom usług w ramach Serwisu.

 • opcjonalne pliki cookie – z tych plików cookie Spółka korzysta wyłącznie wtedy, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę. Są to cookie:
  • funkcjonalne – pozwalają na zapamiętanie preferencji lub wyborów Użytkowników (takich jak język, rozmiar tekstu lub inne elementy, które można dostosować) i dostarczanie użytkownikom spersonalizowanych treści w ramach Serwisu;
  • analityczne – umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu w Serwisie. Pomagają rozpoznać, które strony są mniej lub bardziej popularne, i zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie. Dzięki temu Spółka może poprawiać wydajność Serwisu;
  • reklamowe – wykorzystywane są w celu dostarczenia reklam zgodnych z zainteresowaniami i preferencjami Użytkowników. Na podstawie informacji z tych plików i aktywności w innych serwisach jest budowany profil zainteresowań Użytkowników.

Podczas pierwszej wizyty w Serwisie Użytkownikowi wyświetlany jest komunikat na temat stosowania plików cookie, w tym ich rodzaju wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie określonych plików cookie. Konsekwencją zaakceptowania plików cookie jest to, że w pamięci wykorzystywanego przez Użytkownika urządzenia np. tabletu, komputera czy telefonu zostanie utrwalona informacja pochodząca od dostawcy danej usługi, nad którą Użytkownik nie ma kontroli.

Użytkownik ma możliwość zarządzania plikami cookie w następującym zakresie:

 • podczas pierwszej wizyty w Serwisie – Użytkownikowi wyświetlany jest komunikat na temat stosowania plików cookie, w tym ich rodzaju. W ramach komunikatu Użytkownik ma możliwość udzielenia zgody na wybrane pliki cookie;
 • usuwanie plików cookie z urządzenia – Użytkownik ma możliwość usunięcia plików cookie znajdujących się na urządzeniu końcowym. W tym celu Użytkownik powinien wyczyścić historię przeglądania w przeglądarce. W ten sposób Użytkownik usuwa wszystkie pliki cookie ze wszystkich odwiedzonych stron. Należy mieć świadomość, że w ten sposób można utracić zapisane informacje;
 • uniemożliwienie przechowywania plików cookie – Użytkownik ma możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej, w taki sposób, aby uniemożliwić przechowywanie plików cookie. Niestety może to utrudnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu. Ponieważ pliki cookie stosowane są również do zapamiętywania preferencji Użytkownika dotyczących plików cookie, należy mieć świadomość konsekwencji związanych ze zmianami ustawień, w szczególności w przypadku wyłączenia możliwości zapisania plików cookie na urządzeniu końcowym, co może skutkować uniemożliwieniem korzystania z określonych funkcjonalności, a część treści udostępniana przez Spółkę może być niewidoczna;
 • tryb incognito– Użytkownik ma możliwość korzystać z trybu incognito oferowanego przez przeglądarki internetowe. Wówczas pliki cookie zostaną usunięte z momentem zamknięcia przeglądarki;

KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE?

Pani/Pana dane osobowe będą przez nas udostępniane zewnętrznym podmiotom w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznym, w tym podmiotom zapewniającym wsparcie techniczne, obsługę poczty elektronicznej i utrzymanie strony internetowej w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji określonych wyżej celów przetwarzania, a także innym podmiotom, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa.

CZY BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ DANE OSOBOWE POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG)?

Spółka współpracuje z dostawcami mającymi siedziby także poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Z uwagi, że poziom ochrony danych osobowych poza EOG różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie Spółka przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony.

Dbamy o to, by podstawą transferu danych za każdym razem były uzgodnione standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską, wiążące reguły korporacyjne zatwierdzone przez właściwy organ nadzorczy czy też międzynarodowe ramy certyfikujące.

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PANI/PANU UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Ma Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do danych – prawo do otrzymania informacji czy przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe,o procesie ich przetwarzania oraz prawo do otrzymania kopii danych;
 • sprostowania lub poprawienia danych – w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania – np. gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Pani/Pana danych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.;
 • przenoszenia danych – prawo otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczących Pani/Pana danych osobowych, które nam dostarczyłeś oraz przesłania tych danych innemu administratorowi.

Wniosek o realizację przysługujących Pani/Panu praw można zgłosić pisząc na adres e-mail: bok@maszyny-polskie.pl. We wniosku należy podać dane, które pozwolą na jednoznaczną identyfikację.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia można będzie skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Pani/Pana danych oraz od celu ich przetwarzania.

Jeżeli mimo wszystko uważa Pani/Pan, że Spółka przetwarza Pani/Pana dane niezgodniez prawem może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

STOSOWANIE ODNOŚNIKÓW DO PLATFORM SPOŁECZNOŚCIOWYCH

W naszym serwisie znajdują się także odnośniki do naszych profili na platformach społecznościowych takich jak: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Odnośniki do naszych profili na różnych platformach społecznościowych zamieszczone w naszym serwisie mają na celu ułatwienie dostępu do informacji dotyczących naszej działalności.

Używając naszych odnośników do mediów społecznościowych należy pamiętać, że każda z tych platform posiada własne zasady ochrony prywatności. Z tego powodu nie odpowiadamy za sposób, w jaki te platformy przetwarzają i wykorzystują dane naszych użytkowników. Zalecamy zapoznanie się z politykami prywatności tych platform przed korzystaniem z odnośników w naszym Serwisie.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PRZETWARZANIU DANYCH ORAZ PROFILOWANIU

Spółka analizuje dane osobowe Użytkowników w szczególności historię przeglądania Serwisu oraz historię aktywności na swoich profilach i grupach w social mediach na platformach YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Przedmiotowa analiza ta jest podejmowana w sposób zautomatyzowany na zasadach oferowanych przez dostawców danych usług. Analiza danych nie wywołuje żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób nie wpływa istotnie na sytuację Użytkownika, w tym jego prawa lub wolności.

Celem przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany jest poznanie przez Spółkę preferencji Użytkowników w celu dostosowania tworzonych przez Spółkę treści, ofert lub komunikatów do preferencji zbiorczych.

WYMÓG PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może jednak skutkować brakiem możliwości skorzystania z danej funkcjonalności Serwisu, dostępu do określonych treści lub niemożliwością wykonania usługi.

LOGI SERWERA

Zgodnie z powszechnie stosowaną praktyką większości serwisów internetowych podczas Pani/Pana wizyty na stronie internetowej Spółki nasze serwery automatycznie zapisują tzw. logi systemowe – anonimowe informacje takie jak adres IP użytkownika, typ przeglądarki i wersję, datę i godzinę dostępu do serwisu czy też czas trwania sesji na stronie.

Informacje te służą do ulepszenia jakości naszego serwisu i do analizy statystyk odwiedzin. Mogą być również wykorzystywane w celach bezpieczeństwa, w razie potrzeby wyjaśnienia ewentualnych incydentów. Wszystkie informacje zawarte w plikach logów serwera WWW są przechowywane przez ograniczony okres i są usuwane po upływie tego czasu. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę internetową Spółki.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez nas w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Podejmujemy również wszelkie niezbędne działania, by także nasi podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Najnowsza wersja dokumentu jest zawsze opublikowana na naszej stronie internetowej.